Handels- og leveringsbetingelser

CopyColors generelle salgs- og leveringsbetingelser pr. 01.05.22:

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser kommer til anvendelse, såfremt ikke andet er skriftligt aftalt CopyColor ApS og kunde imellem. Tilføjelser af eller ændringer i CopyColors generelle salgs- og leveringsbetingelser er ugyldige med mindre de er noteret på forsiden af kundeordren under bemærkninger.

Generelt

Hvis CopyColors omkostninger for opfyldelse af levering forøges som følge af stigning i arbejdsløn, fragt, forsikringspræmier, told, afgifter eller lignende, valutakurser, stigning i priser på råmaterialer, eller andre forhold, som CopyColor ikke råder over, forbeholder CopyColor sig ret til at regulere priserne forholdsmæssigt. For ordrer på maskiner beregnes et ekspeditions- og forsendelsesgebyr efter separat prisliste. CopyColor forbeholder sig ret til at regulere disse beløbsstørrelser i takt med pris- og omkostningsudviklingen inden for de relaterede områder. Ved leasing-, drifts- og all in-aftaler vil der være tilfælde, hvor finansieringsbeløbet overstiger prisen på det anskaffede udstyr. Dette beløb benyttes til indfrielse af de kontrakter, den nye aftale afløser. Ved indfrielse tilgår det leasede udstyr Copycolor uden vederlag. Ved leje-, leasing-, drifts- og all inaftaler accepterer kunden at underskrive separate dokumenter for transport af aftalen til finansieringsselskab.

Opstartsgebyr til finansieringsselskab udgør op til Kr. 1.000,- I perioden fra levering frem til opstartsdato betales en forholdsmæssig ydelse med 1/30 af den aftalte service-/drifts-/leje-/leasingydelse pr. dag. Alle priser er ekskl. moms, anden afgift, eventuelle betalingsgebyrer og forsikring.

Levering:

Generelt

For at yde hurtigst mulig levering af lagerførte varer, forbeholder CopyColor sig ret til at levere mindre end bestilt. For forbrugsstoffer og reservedele: For at tilgodese ønsket om levering af lagerførte varer i ubrudt originalemballage, tilstræber CopyColor at levere hele CopyColor emballagestørrelser. For varer, der på grund af varens farlighed eller af andre grunde er omfattet af lovregler eller andre forskrifter med hensyn til forsendelsen, vil forsendelsen altid blive leveret i hele CopyColor-emballagestørrelser. For ikke lagerførte varer forbeholder CopyColor sig ret til mere eller mindre levering. Ikke lagerførte varer sælges således kun i CopyColor-emballagestørrelser.

Printere, MFP modeller og lignende udstyr kan indeholde ombyggede deler eller moduler.

CopyColor leverer over hele Danmark. Ved levering til øer uden brofast forbindelse betaler køber for de faktiske omkostninger til overfart.

Leveringstid

Medmindre andet er anført i CopyColors ordrebekræftelse, er leveringstiden hurtigst muligt, dog senest 4 uger fra skriftlig aftaleindgåelse, forudsat at samtlige oplysninger og specifikationer, der er nødvendige for leveringens gennemførelse, er kommet frem til CopyColor. Såfremt kunden ikke rettidigt har opfyldt de indgåede aftaler eller på anden måde har forsinket leveringens udførelse, f.eks. ved tilføjelse til ordren, er CopyColor berettiget til at forlænge leveringstiden med en efter omstændighederne rimelig frist, medmindre CopyColor foretrækker at ophæve den indgåede aftale. Forsinkelse ved levering berettiger ikke kunden til erstatning.

Forsendelse

Levering vil blive faktureret efter gældende takst, pris på levering af produkter købt på CopyColors webshop vil altid fremgå på webshoppen.

Betaling

CopyColors betalingsbetingelser for maskiner samt ekstraudstyr er 8 dage netto fra fakturadato. Erlægges betaling ikke rettidigt, forbeholder CopyColor sig ret til at beregne en månedlig rente på 2% fra forfaldstidspunktet, indtil betaling sker. CopyColor forbeholder sig ret til at regulere den månedlige rentesats i takt med ændringer i Nationalbankens diskonto.

Ansvar

CopyColor er ikke ansvarlig for skader, som de af CopyColor leverede varer forvolder på fast ejendom eller ting, som efter deres art sædvanligvis ikke er beregnet til ikke-erhvervsmæssig benyttelse. CopyColor hæfter over for skadelidte for skader, som de af CopyColor leverede varer forvolder på personer eller på ting, som efter deres art sædvanligvis er beregnet til ikke-erhvervsmæssig benyttelse efter produktansvarslovens regler. I den udstrækning CopyColor måtte blive pålagt ansvar forvoldt af de leverede produkter på 3. mands person, fast ejendom eller ting, er kunde/lejer forpligtet til at holde CopyColor skadesløs. Kunde/lejers misligholdelsesbeføjelser i tilfælde af mangler ved de leverede varer er begrænset til om levering eller afhjælpning. CopyColor er ikke ansvarlig for driftstab, tabt avance eller andet direkte eller indirekte tab, der er opstået som følge af mangler eller forsinkelse af de leverede produkter. CopyColor er kun ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, der forvoldes af CopyColor eller andre, som CopyColor har ansvaret for, i det omfang det kan bevises, at skaden skyldes disse personers fejl eller forsømmelse.

Reklamation

Finder kunden ved varens modtagelse, at hele den aftalte mængde ikke er leveret fuldt ud, påhviler det køber straks, eller senest 10 dage efter modtagelse, at underrette CopyColor herom. Viser der sig mangler ved de leverede varer, må reklamationer for at være gyldige, fremsættes inden 10 dage fra fakturadato.

Service- og reklamationsbestemmelser

På kopimaskiner er serviceaftale obligatorisk. Serviceaftalens omfang er særskilt beskrevet i afsnittet om serviceaftale specielt, efterfølgende. Generelt inkluderer serviceaftalen friopkald inden for normal arbejdstid, kørsel og reservedele. Der henvises til serviceaftalen om forholdene i øvrigt, herunder forbrugsstoffer. Efter 5 år fra leveringsdatoen dækker serviceaftalen fri tilkald af tekniker inkl. kørsel og arbejdsløn samt toner og indføringsruller, for apparat nr. startende med 6XXXX. For apparat nr. startende med 4XXXX eller 8XXXX dækkes reservedele i op til 36 mdr. fra leveringsdato eller i anden periode anført på forsiden. Tegnes der ikke serviceaftale ydes service i henhold til de til enhver tid gældende priser. Reklamationsbestemmelserne for nyt udstyr ved service uden serviceaftale er 3 måneders fri service. Der ydes 3 mdr. garanti på brugt udstyr

IT-status

I forbindelse med aftaleindgåelse om digitale kopimaskiner er det kundens pligt skriftligt at opgive de kravspecifikationer, CopyColor skal supportere. Omfanget af support fremgår af afsnittet serviceaftale specielt nedenfor. CopyColor er ikke forpligtet til at supportere kravspecifikationer, der ikke er skriftligt godkendt af CopyColor og er først bindende for CopyColor efter vor skriftlige bekræftelse.

Returnering

Eventuel returnering af varer kan kun ske efter forud truffet aftale med CopyColor. Ikke lagerførte varer kan kun returneres, hvis der viser sig mangler ved de leverede varer. Al returnering sker for kundens regning og der beregnes et gebyr på 25% af købsprisen på returnering af varer.

Force Majeure

Skulle CopyColor være forhindret i at leve op til sine forpligtelser på grund af force majeure, fritager det CopyColor for ethvert ansvar, og CopyColor forbeholder sig ret til helt eller delvist at annullere aftalen eller udskyde levering med den af forhindringen forårsagede forsinkelse ud over den i aftalen fastsatte leveringsfrist. Under force majeure hører bl.a. arbejdskonflikter, krig eller militærindkaldelse, blokade afspærringer, politiske uroligheder, stats indgriben af en hvilken som helst art, mangel på drivkraftmidler eller omstændigheder i øvrigt, som ligger uden for CopyColors kontrol, og som påvirker CopyColors muligheder for at opfylde sine forpligtelser.

Tvister

Uoverensstemmelser, som måtte opstå i forbindelse med aftalen kunden og CopyColor imellem, afgøres ved Københavns Byret eller Sø- og Handelsretten i København som værneting.


Serviceaftale specielt:

Serviceydelser

Til opsyn med maskinen instruerer CopyColor en eller flere af kundens medarbejdere (operatør). Serviceeftersyn og reparationer, der af kunden/brugeren kræves udført uden for normal arbejdstid, betales af kunden/brugeren efter CopyColors gældende timesatser. Kunden/brugeren skal dog selv betale for reparationer samt reservedele, der er nødvendige som følge af uagtsomhed eller forsømmelse fra kunden eller dennes medarbejderes side.

Abonnementet omfatter ikke

Elektrikerarbejde uden for maskinen. Skader på maskinen forårsaget af udefra kommende årsager, som CopyColor ikke kontrollerer, så som brand, vandskade, tyveri, vold, ulykker, brugerfejl og netværksfejl. Driftsstop/ -fejl, som skyldes brug af uoriginale CopyColor forbrugsstoffer. Driftsstop/- fejl forårsaget af uautoriseret service, som ikke skriftligt er godkendt af CopyColor. Support med opkobling til PC eller netværk, hvor CopyColor ikke skriftligt har anerkendt kundes IT-status. Reparationer af andet end det i aftalen anførte hardware. CopyColor påtager sig ikke anden support, medmindre andet er specificeret på serviceaftalens forside, herunder netværkssupport og lignende. Flytning af maskiner. Eventuel flytning skal dog ske i samråd med CopyColor, idet der forbeholdes ret til at ændre serviceprisen. Abonnementet omfatter hertil udelukkende maskiner placeret på samme adresse. Der kræves en separat aftale pr. installationsadresse, medmindre andet er aftalt skriftligt. Service og opdateringer på Fiery, scanmodul, printopkobling samt faxmodul, medmindre andet er anført i kontrakten. Udskiftning af developer assy, transfer-unit, kopitromler samt reservedele som ikke er nævnt under ”service- og reklamationsbestemmerlser” efter 5 år fra installationsdatoen. Ved service på øer uden brofast forbindelse betaler kunden for de faktiske omkostninger til overfart.

Priser

Alle priser er netto kontant, jf. faktura og kontoudtog. Hver enkelt faktura kan blive pålagt et miljø/toner forsendelsesgebyr. CopyColor kan ændre gældende priser i takt med ændringer af lønnings- og omkostningsniveauet hos CopyColor. Serviceaftaler vil dog stige med minimum 4% pr. år. Efter 5 år fra leveringsdatoen, kan maskiner få tilskrevet et grundbeløb. Ved årligt forbrug på under 10.000 s/hog 5.000 farvetryk forbeholder CopyColor sig retten til at debitere grundgebyr på op til Kr. 199,- pr. md. Ved dækflader, der for s/h tryk overstiger 5% og for farvetryk 12%, forbeholder CopyColor sig ret til at fakturere overskydende forbrugsstoffer.

Aftaleperiode/-opsigelser

Denne aftale kan af begge parter opsiges med 3 måneders skriftligt varsel til udløb af en 12 måneders periode – dog tidligst til udløb 60 måneder efter opstart af denne aftale. Anden aftaleperiode kan forekomme og vil fremgå af aftalens forside. I disse tilfælde kan aftalen af begge parter opsiges med 3 måneders skriftligt varsel til udløb af den periode, der er anført på kontraktens forside. Opsiges aftalen ikke, er den selvfornyende for en 12 måneders periode ad gangen. Leje-, leasing-, drifts- og all in-aftaler der er selvfornyet bliver enten fortsat opkrævet af leasingselskabet eller overgår til opkrævning fra Copycolor, på samme betingelser.

Ved opsigelse af serviceaftalen skal ikke forbrugte forbrugsstoffer leveres retur. Aftalen kan af CopyColor opsiges omgående og uden varsel dersom kunden træder i likvidation, standser sine betalinger, går konkurs eller i øvrigt ikke overholder sine økonomiske forpligtelser. Dersom kontrakten ikke opsiges i henhold til følgende ordlyd, vil der blive faktureret 100% af foregående års totale servicedebitering ved aftaler med grundafgift – dvs. fast månedligt beløb samt click-pris, og ved commitmentaftaler det totale beløb for kontraktens løbetid. Ved aftaler uden minimums volumen vil der blive debiteret, hvad der svarer til det foregående års forbrug i den resterende aftale periode. Leasing-, leje-, drifts-, all in-aftaler og serviceaftaler er uopsigelig i hele den med CopyColor aftalte finansierings- /aftaleperiode. Ved ophør af alle aftale før tid, tillægges 9% p.a. til beløbet for den resterende serviceperiode samt opgørelses- og evt. leasing indfrielsesgebyr.

Transport

Serviceaftalen kan ikke transporteres til tredjemand uden CopyColors skriftlige godkendelse. Copycolor er med frigørende virkning berettiget til helt eller delvist at transportere denne aftale til tredje part.

Der henvises i øvrigt til ovenstående salgs- og leveringsbetingelser.


Spørgsmål? Kontakt os på copycolor@copycolor.dk eller tlf. 78 10 77 00.